کابلهای ابزار دقیق

کابلهای ابزار دقیق

کابلهای ابزار دقیق:

کابلهای ابزار دقیق جهت انتقال اطلاعات مناسب بوده و می توانند در اتاقهای کنترل دستگاههای صنعتی و پست های برق به کار روند. حفاظ الکترواستاتیکی می تواند مدارها را در برابر تداخل الکتریکی محافظت نماید. استفاده از ساختار کابل های زوجی باعث کاهش همشنوایی می شود. این کابلها برای ارتباط مستقیم با منابعی مانند برق شهر که امپدانس پایین دارند مناسب نیست.

0 دیدگاه