کابلهای خود نگهدار

کابلهای خود نگهدار

کابلهای خودنگهدار:

کابلهای خودنگهدار جهت انتقال و توزیع نیرو در خطوط هوایی استفاده می شوند و مزایای بیشتری نسبت به هادیهای آنیل نشده مسی ارائه می دهند. با توجه به عایق دار بودن رشته ها امکان بروز اتصالی بین رشته ها و نیز سرقت برق وجود ندارد.

5رشته : سه رشته فاز + 1 رشته روشنایی + 1 رشته مسنجر و نول

6 رشته : سه رشته فاز + 1 رشته روشنایی + 1 رشته نول + 1 رشته مسنجر

 

استانداردهای مرتبط

بر اساس مشخصات فنی شرکت توانیر

0 دیدگاه